Privacy Statement

12Camp BV, gevestigd aan Botter 32-51 8243 KK Lelystad, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

12Camp BV
Botter 32-51
8243 KK Lelystad
Nederland
Telefoon : +31 320 258549
Website: www.alpcamp.eu
Registratienummer Kamer van Koophandel:  6256862

 

Functionaris

W.J. van Rossum is de Functionaris Gegevensbescherming van 12Camp BV
Hij is te bereiken via het volgende email adres:  theo@alpcamp.eu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

12Camp BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens die nodig zijn om uitvoering te geven aan overeenkomsten met u

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als wij deze desondanks zouden verwerken, dan doen wij dat uitsluitend wanneer zij  toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via theo@alpcamp.eu . Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

12Camp BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • het aan u kunnen toezenden van onze offerte, wanneer u daarom gevraagd heeft
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
 • het afhandelen van uw betaling
 • om met u te kunnen communiceren over nazorg of service met betrekking tot aan u geleverde producten of diensten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

12Camp BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 12Camp BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

12Camp BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie 1 Bedrijfsfunctionarissen
Bewaartermijn 20 jaar
Bewaarde gegevens Voornaam, Achternaam, Functie, Afdeling, Telefoonnummer, E-mail adres
Reden zakelijke contacten gerelateerd aan inkoop, verkoop, advies, marketing
Categorie 2 Potentiele Particuliere Klanten
Bewaartermijn 10 jaar
Bewaarde gegevens Voornaam, Achternaam, Geslacht, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mail adres
Reden Het maken van gevraagde aanbiedingen, het op de hoogte houden van nieuws,  ontwikkelingen en het kunnen formaliseren van orders /bestellingen
Categorie 3 Particuliere Klanten
Bewaartermijn 30 jaar
Bewaarde gegevens Voornaam, Achternaam, Geslacht, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mail adres, Iban
Reden Het kunnen bevestigen van transacties, het kunnen geven van service en nazorg, het kunnen verschaffen van informatie. De termijn van 30 jaar is gerelateerd aan de levensduur van ons product.

 


Delen van persoonsgegevens met derden

12Camp BV verstrekt geen informatie over persoonsgegevens aan derden behalve in die gevallen waar dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

12Camp BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 12Camp BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar theo@aplcamp.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ  (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

12Camp BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het CRM systeem waarin wij onze data opslaan worden gehost in ISO 27001 gecertificeerde Datacenters. De leverancier van dit CRM voldoet via een actief IB-beleid aan de belangrijkste eisen noodzakelijk voor ISO 27001 certificering via de Privacyverklaring, de Gebruikersovereenkomst, de

Bewerkersovereenkomst, goede SLA en de Nederland ICT Voorwaarden. De ISO 27001 certificering waarborgt Integriteit, Security en Beschikbaarheid.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via theo@alpcamp.eu

 

Klachten

12Camp BV wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons